Informatie

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en Extreme Ambitions Coaching. Extreme Ambition Coaching is een handelsnaam onder Peak Performance Motivation.

Artikel 1 Definities

 1. Peak Performance Motivation met handelsnaam Extreme Ambitions Coaching, gevestigd te Hoorn, KvK-nummer 75030535, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Peak Performance Motivation.
 2. De wederpartij, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Peak Performance Motivation (met handelsnaam Extreme Ambitions Coaching) zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van overige diensten en producten door of namens Peak Performance Motivation waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Peak Performance Motivation in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. Peak Performance Motivation is enkel gebonden aan de offerte wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.
 2. Peak Performance Motivation kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte is een trajectprijs, danwel een schatting van het aantal benodigde uren en het gebruikelijke uurtarief van Peak Performance Motivation vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en btw, worden apart vermeld.
 3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Peak Performance Motivation heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 5. Peak Performance Motivation is gerechtigd een aanbetaling te vergen en zodoende in fases te factureren en de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 6. Om toegang te verkrijgen tot digitale producten en evenementen zal betaling geheel vooraf plaats dienen te vinden.
 7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Peak Performance Motivation op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Peak Performance Motivation.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Peak Performance Motivation zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Peak Performance Motivation voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Peak Performance Motivation voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
 3. De data van sessies zullen onderling worden overeengekomen.
 4. Doordat enkele diensten van Peak Performance Motivation online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Peak Performance Motivation de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte van Peak Performance Motivation en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Peak Performance Motivation maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
 2. Ten behoeve van het aantal aanmeldingen zal schriftelijk een minimum aantal deelnemers met opdrachtgever worden overeengekomen.
 3. Peak Performance Motivation behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een evenement, workshop of trainingsprogramma. In geval de locatie of data wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een evenement, workshop of trainingsprogramma op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door opdrachtgever vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
 4. Annulering van een overeenkomst door opdrachtgever dient schriftelijk plaats te vinden. Annulering is tot 6 kalenderweken voorafgaand aan een eerste sessie van een evenement, workshop of trainingsprogramma kostenloos; annulering tussen de 6 en 4 kalenderweken voor aanvangt resulteert in betaling van 75% van de geoffreerde kosten; annulering binnen 4 kalenderweken voor aanvang resulteert in volledige betaling.
 5. Bij annulering van een op maat gemaakte training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: annulering is tot 8 kalenderweken voor aanvang van de overeenkomst kostenloos; bij annulering tussen de 8 en 4 kalenderweken voor aanvang wordt 75% van het geoffreerde bedrag + ontwikkelingskosten + administratiekosten in rekening gebracht. Annulering binnen 4 kalenderweken voor aanvang resulteert in volledige betaling van het geoffreerde bedrag + alle kosten die Peak Performance Motivation heeft gemaakt om de training te ontwikkelen.
 6. In geval van gewenste verplaatsing van een evenement, workshop of trainingsprogramma door opdrachtgever kan dit tot 4 kalenderweken voor aanvang kostenloos. Verplaatsing binnen 4 kalenderweken resulteert in extra kosten van 50% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
 7. Annulering van een afgesproken coaching sessie dient zo spoedig mogelijk te worden meegedeeld aan Peak Performance Motivation. De sessie zal na annulering binnen 48 uur voor aanvang in overleg worden verzet. Indien de sessie tussen de 48 uur en 24 uur voor aanvang van de betreffende sessie wordt geannuleerd door opdrachtgever wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan een sessie of het verstek laten gaan zal deze sessie komen te vervallen en als dusdanig worden doorberekend. Ook wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven/ kenbaar wordt gemaakt.
 8. Wanneer een deelnemer onverwachts verhinderd is voor een evenement, workshop of trainingsprogramma gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: deelnemer is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van het evenement, workshop of trainingsprogramma aan Peak Performance Motivation worden doorgegeven. Deelnemer is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar Peak Performance Motivation reeds kosten heeft gemaakt.
 9. In geval van aankoop van digitale producten, wordt opdrachtgever direct na betaling toegang verschaft tot zijn aankoop. Digitale producten zijn om deze reden uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 8 Wijziging en annulering

 1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Peak Performance Motivation de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van te weinig aanmeldingen, ziekte van Peak Performance Motivation en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Peak Performance Motivation maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
 2. Ten behoeve van het aantal aanmeldingen zal schriftelijk een minimum aantal deelnemers met opdrachtgever worden overeengekomen.
 3. Peak Performance Motivation behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een evenement, workshop of trainingsprogramma. In geval de locatie of data wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een evenement, workshop of trainingsprogramma op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door opdrachtgever vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
 4. Annulering van een overeenkomst door opdrachtgever dient schriftelijk plaats te vinden. Annulering is tot 6 kalenderweken voorafgaand aan een eerste sessie van een evenement, workshop of trainingsprogramma kostenloos; annulering tussen de 6 en 4 kalenderweken voor aanvangt resulteert in betaling van 75% van de geoffreerde kosten; annulering binnen 4 kalenderweken voor aanvang resulteert in volledige betaling.
 5. Bij annulering van een op maat gemaakte training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: annulering is tot 8 kalenderweken voor aanvang van de overeenkomst kostenloos; bij annulering tussen de 8 en 4 kalenderweken voor aanvang wordt 75% van het geoffreerde bedrag + ontwikkelingskosten + administratiekosten in rekening gebracht. Annulering binnen 4 kalenderweken voor aanvang resulteert in volledige betaling van het geoffreerde bedrag + alle kosten die Peak Performance Motivation heeft gemaakt om de training te ontwikkelen.
 6. In geval van gewenste verplaatsing van een evenement, workshop of trainingsprogramma door opdrachtgever kan dit tot 4 kalenderweken voor aanvang kostenloos. Verplaatsing binnen 4 kalenderweken resulteert in extra kosten van 50% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
 7. Annulering van een afgesproken coaching sessie dient zo spoedig mogelijk te worden meegedeeld aan Peak Performance Motivation. De sessie zal na annulering binnen 48 uur voor aanvang in overleg worden verzet. Indien de sessie tussen de 48 uur en 24 uur voor aanvang van de betreffende sessie wordt geannuleerd door opdrachtgever wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan een sessie of het verstek laten gaan zal deze sessie komen te vervallen en als dusdanig worden doorberekend. Ook wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven/ kenbaar wordt gemaakt.
 8. Wanneer een deelnemer onverwachts verhinderd is voor een evenement, workshop of trainingsprogramma gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: deelnemer is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van het evenement, workshop of trainingsprogramma aan Peak Performance Motivation worden doorgegeven. Deelnemer is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar Peak Performance Motivation reeds kosten heeft gemaakt.
 9. In geval van aankoop van digitale producten, wordt opdrachtgever direct na betaling toegang verschaft tot zijn aankoop. Digitale producten zijn om deze reden uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 9 Overmacht

 1. n geval van overmacht is Peak Performance Motivation gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zij redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Peak Performance Motivation jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

 1. Peak Performance Motivation is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Peak Performance Motivation is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Peak Performance Motivation is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever gedurende een overeenkomst op locatie.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie of overeenkomst.
 5. In het geval dat Peak Performance Motivation een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, danwel door Peak Performance Motivation aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de desbetreffende opdracht waarin de schade is ontstaan.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Peak Performance Motivation tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door hen geleverde diensten.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Peak Performance Motivation aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij Peak Performance Motivation. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt Peak Performance Motivation een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te maken tijdens een sessie of workshop, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Peak Performance Motivation behoudt zich het recht voor opdrachtgevers die door hun gedrag het verloop van een workshop of cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of cursus of toekomstige workshops en cursussen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop of cursus onverlet.
 3. Deelnemers aan een online training kunnen onderling communiceren. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Peak Performance Motivation.
 4. Het staat Peak Performance Motivation te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 13 Klachten en garantie

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Peak Performance Motivation.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 14 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen worden enkel beslecht in het arrondissement waar Peak Performance Motivation is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Peak Performance Motivation en betrokken derden 12 maanden.

Ga voor groei!

Wil jij ook je grenzen blijvend verleggen?

Denk je of voel je ergens dat je met een grensverleggende coach, je een stap verder zou kunnen helpen. Vraag dan nu een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan & ga voor groei!